2019 Şiddetli geçimsizlik boşanma dilekçesi örneği

2019 yılına özel, şiddetli geçimsizlik boşanma dilekçesi örneği :

Dikkat! Burada verilen şiddetli geçimsizlik boşanma dilekçesi örneği yalnızca örnek nitelikte olup, aynen kopyala-yapıştır yaparak dava açmak son derece tehlikelidir. Yine arzuhalciler tarafından yazılan dilekçeler size uzunca yıllar kaybettirebilir. Bu sebeple dilekçelerinizi bir avukat ile birlikte hazırlamanız tavsiye olunur.

ADANA AİLE MAHKEMESİ

SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI : 

T.C.Kimlik No:
Adres:

DAVALI :

T.C.Kimlik No:
Adres

KONU :Şiddetli geçimsizlik nedeni ile TMK 166/1 gereği boşanma ve fer’i sonuçları talebimizdir.

AÇIKLAMALAR

1-) Davacı müvekkil ile davalı ../../2017 tarihinde nişanlanmış, ../../2017 tarihinde evlenmişlerdir. Bu evlilik birlikteliğinden müşterek çocukları bulunmamaktadır. Müvekkil davalı ile tanışmış ve kısa bir süre içerisinde evlenmiştir. Taraflar ../../.2017 tarihinde yapılan düğün ile müşterek hayatlarına başlamışlardır.

2-) Davalı, müvekkil ile nişanlılık evresinde dahi defalarca yüzük atmış, müvekkili istemediğini belirtmiştir. Her ayrılma sonrası araya giren büyükler tarafları barıştırmış ve sıkıntılı bir nişanlılığa rağmen evlilik gerçekleşmiştir. 

3-) Müvekkil, evlilik birlikteliği için elinden gelen maddi manevi desteği esirgememiş, nişan ve düğün masrafları müvekkil ve ailesi tarafından karşılamıştır. En ufak tartışmada evi terk eden davalı 2-3 kez eşyalarının tamamını alarak evi terk etmiş günlerce evine dönmemiştir.

4-) Daha sonrasında eve dönen davalı yine buna benzer olaylar yaşatmıştır, en ufak tartışmada evden ayrılarak annesinin evine gitmiştir. Her eve döndüğünde tartışmaların dozu giderek artmıştır ve gece saat 02:00, 03:00 ‘lere kadar devam etmiştir. Bu tür sorunlu davranışlar müvekkili çok yıpratmış ve ortak hayatı çekilmez hale getirmiştir.

5-) Davalı hiçbir zaman müvekkili ve ailesini benimseyememiştir. Müvekkilin ailesine gerekli özen ve saygıyı göstermeyerek görüşme taleplerini reddetmiştir.

6-) Çalıştığı dönemde davacı müvekkilin babaannesi vefat etmiştir. Ancak davalı bu durumu önemsemediği gibi herhangi bir başsağlığı bile dilememiştir.

7-) Müvekkil davalının kapalı giyinmesi sebebi ile kolunda bulunan façaları evlendikten sonra görmesi ile şaşırmış davalı bu hususta açıklama dahi yapamamıştır. 

Tarafların fikren ve ruhen anlaşamamaları sonucu aralarında geçimsizlik baş göstermiştir. Müvekkilim iyiniyetle anlayış ve sabır göstererek uyuşmazlıkları gidermeye çalışmışsa da bunda başarılı olamamış ve her geçen gün eşinden daha da uzaklaşmıştır. 

8 -) Müvekkil davalının kardeşinin tutuklandığını öğrendiğinde eşine ve ailesine destek olmuştur. Fakat davalı müvekkilin ailesi eve geldiğinde hoşgeldin dahi dememiştir. 

9-) Taraflar arasında baş gösteren şiddetli geçimsizlik evlilik birliğinin devamını imkansız hale getirmiştir.Tarafların tekrar bir araya gelerek evlilik birliğini devam ettirmeleri mümkün değildir.Boşanmaya sebep olan olaylar bakımından davalı eş kusurlu olup Yargıtay Yerleşik Uygulamaları ile davalı eşin kusuru ve hakkaniyet ilkesi de dikkate alınarak ; davalı eşin müvekkilime 20.000 TL manevi tazminat ödemeye hükmedilmesini de talep ediyoruz.

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi’nin 26.02.2018 tarihli 2016/12852 E., 2018/2545 sayılı kararında ”…..Mahkemece boşanmaya sebep olan olaylarda davalı-karşı davacı kadının güven sarsıcı davranışlarının olduğu, davacı-karşı davalı erkeğin ise birlik görevlerini ihmal ettiğinin kabulüyle tarafların eşit derecede kusurlu bulunarak boşanmaya karar verilmiş ise de; mahkemece kabul edilen ve gerçekleşen kusurların yanında ayrıca davalı-karşı davacı kadının sürekli alkol kullanarak sosyal medyada buna ilişkin uygunsuz paylaşımlarda bulunduğu anlaşılmaktadır. Gerçekleşen bu durum karşısında boşanmaya neden olan olaylarda davalı-karşı davacı kadının, erkeğe nazaran daha fazla kusurlu olduğunun kabulü gerekir. Kadının davranışları erkeğin kişilik haklarına saldırı teşkil edecek niteliktedir. Öyleyse, davacı-karşı davalı erkek yararına Türk Medeni Kanununun 174/1-2 nci maddesi koşulları oluşmuş olup, tarafların ekonomik ve sosyal durumları, fiilin ağırlığı ve hakkaniyet kuralları gözetilerek davacı-karşı davalı erkek yararına uygun miktarda maddi ve manevi tazminata hükmedilmesi gerekirken, hatalı kusur belirlemesi sonucu bu isteğin reddi doğru olmamış ve bozmayı gerektirmiştir….”

Sonuç olarak; evlilik birliği davalının hatalı tutum ve davranışları nedeniyle çekilmez bir hal almıştır ve taraflar ../../2019 tarihinden itibaren ayrı yaşamaya başlamışlardır. Evi sık sık terk eden, evlilik birliğinin yükümlülüğü olan temizlik, çamaşır, yemek, ütü gibi görevlerini yerine getirmeyen, müvekkile ve ailesine hiç değer vermeyen, müvekkilin fikirlerine önem vermeyen, müvekkil ile ortak yaşamı benimseyemeyen, müvekkile hakaret ve beddua eden, müvekkili istemediğini söyleyen davalı eş evliliğin bu noktaya gelmesinde tam kusurludur.

Tüm bu nedenlerle, devamında ne taraflar açısından ne de toplumsal açıdan hiçbir fayda kalmayan evlilik birliği ortak hayatı sürdürmeleri taraflardan beklenmeyecek derecede temelinden sarsılmıştır, sona erdirilmesi için Sayın Mahkemenize başvuru zorunlu hale gelmiştir.

DELİLLERİMİZ :

1-Nüfus kayıtları
2-Tarafların mali ve sosyal durum araştırması
3-Telefon kayıtları
4-Kamera Kaydı
5-Tanık

HUKUKİ SEBEPLER : HMK., BK., TMK. md. 166 vd. ve İlgili mevzuat.

NETİCE ve TALEP : Yukarıda arz edilen nedenlerle ve tetkikiniz esnasında ortaya çıkan sair nedenlerle FAZLAYA DAİR HER TÜRLÜ DAVA VE TALEP HAKLARIMIZ SAKLI KALMAK KAYDI İLE haklı davamızın kabulü ile ;

1-) Tarafların boşanmalarına,

2-) Müvekkilemiz lehine 20.000,00 TL manevi tazminata hükmedilmesine, tazminatın dava tarihinden itibaren itibaren davalıdan yasal faizi ile birlikte tahsiline,

3-) Yargılama giderleri ile avukatlık ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini vekaleten saygı ile talep ederiz. ../../2019

Davacı İmza

2019 Şiddetli geçimsizlik boşanma dilekçesi örneği
5 (100%) 1 vote

Bir cevap yazın

KAPAT
Hemen Arayın