Borca İtiraz Dilekçesi Örneği

Borca İcraya İtiraz Dilekçesi Örneği 2019

ADANA …. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NE

DOSYA NO       : 2018/…… E.

İTİRAZ EDEN
BORÇLU             :…………


ALACAKLI        : ………..

VEKİLİ                : Av.

TEBELLÜĞ
TARİHİ              : ..……2018

KONU               : Tarafıma tebliğ edilen ilamsız takibe ilişkin ödeme emrine, ilamsız takibe, borca ve tüm faiz ve ferilerine itiraz yasal süresi içinde itirazımızdır.

AÇIKLAMALAR

1-) Yukarıda numarası yazılı dosyadan tarafıma ilamsız takip mahsus yolla takip yapılmış ve ödeme emri gönderilmiş ve ödeme emri ……..2018 tarihinde tebellüğ edilmiştir. Yasal süresi içinde itirazlarımızı sunuyoruz.

2-) Tarafımın alacaklı görünen tarafa herhangi bir borcu yoktur. Bu nedenle, takibe, ödeme emrine, borca, faize ve tüm ferilerine açıkça itiraz ediyoruz.

HUKUKİ NEDENLER : 2004 S. K. m. 60 ve ilgili mevzuat.

SONUÇ VE İSTEM : Açıklanan nedenlerle takibe, ödeme emrine, borca, faize ve tüm ferilerine itiraz etmiş olduğumuzdan tarafım aleyhine açılan icra takibinin durdurulmasına karar verilmesini talep ederiz………….2018


İtiraz Eden Borçlu imza

adana icra avukatı

Bir cevap yazın