Borca İtiraz Dilekçesi Örneği

Borca İcraya İtiraz Dilekçesi Örneği 2019

ADANA …. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NE

DOSYA NO       : 2018/…… E.

İTİRAZ EDEN
BORÇLU             :…………


ALACAKLI        : ………..

VEKİLİ                : Av.

TEBELLÜĞ
TARİHİ              : ..……2018

KONU               : Tarafıma tebliğ edilen ilamsız takibe ilişkin ödeme emrine, ilamsız takibe, borca ve tüm faiz ve ferilerine itiraz yasal süresi içinde itirazımızdır.

AÇIKLAMALAR

1-) Yukarıda numarası yazılı dosyadan tarafıma ilamsız takip mahsus yolla takip yapılmış ve ödeme emri gönderilmiş ve ödeme emri ……..2018 tarihinde tebellüğ edilmiştir. Yasal süresi içinde itirazlarımızı sunuyoruz.

2-) Tarafımın alacaklı görünen tarafa herhangi bir borcu yoktur. Bu nedenle, takibe, ödeme emrine, borca, faize ve tüm ferilerine açıkça itiraz ediyoruz.

HUKUKİ NEDENLER : 2004 S. K. m. 60 ve ilgili mevzuat.

SONUÇ VE İSTEM : Açıklanan nedenlerle takibe, ödeme emrine, borca, faize ve tüm ferilerine itiraz etmiş olduğumuzdan tarafım aleyhine açılan icra takibinin durdurulmasına karar verilmesini talep ederiz………….2018


İtiraz Eden Borçlu imza

adana icra avukatı