Çekişmeli Boşanma Dava Dilekçesi Örneği

2019 Boşanma Dava Dilekçe Örneği

İşte 2019 Boşanma Dilekçesi Örneği

… AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI :

TC KİMLİK NUMARASI :

ADRES :

VEKİLİ :(Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin )
ADRES :(Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin )


DAVALI :

ADRESİ :

KONU :
Evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle boşanma, nafaka ve tazminat istemlerimizi içerir dilekçemizdir.

DAVA DEĞERİ :(Malvarlığı haklarına ilişkin davalarda )

 


AÇIKLAMALAR :

1-)Müvekkilemiz, davalı eşiyle …/…/… tarihinde evlenmiştir. Ekte (EK-1) sunulan aile nüfus kaydından da anlaşılacağı üzere, tarafların bu evliliklerinden … ve … adlarında … çocukları bulunmaktadır. Çocukların biri …, diğeri ise … yaşında olup, her ikisi de küçüktür.


2-)Müvekkilemiz ile davalı eşi arasında evliliklerinin ilk zamanlarında başlayan anlaşmazlıklar, günden güne artarak, günümüze kadar devam etmiştir. Anlaşmazlıkların temelinde, müvekkilemizin kayınvalidesinin ve kayınpederinin çiftin evliliklerine fazlasıyla karışması ve davalı eşin de, her defasında, annesinin ve babasının etkisinde kalarak hareket etmesi yatmaktadır. Bu durumda daha da hırslanan davalı eş zaman zaman müvekkilemizi tartaklamaktan, vurmaktan da geri kalmamaktadır. Bu husus, mahkemeniz huzurunda dinlenmelerini istediğimiz ve dilekçemiz ekinde (EK-2) sunduğumuz tanık listesinde isimleri ve adresleri yer alan tanıklarımızın ifadeleri ile açıklığa kavuşacaktır. Müvekkilemizin, davalı eşi ile olan birlikteliğine yeni bir başlangıç yapmayı hedefleyen birkaç geçmiş girişimi de bu nedenle başarısızlıkla sonuçlanmıştır.


3-)Müvekkilemizin, her ikisi de henüz küçük olan müşterek çocuklarının hatırı için, yaklaşık … yıldır zoraki olarak devam ettirdiği işbu birliktelik, artık taraflar bakımından çekilmez hale gelmiştir. Müvekkilemiz ile davalı eşi arasında hemen her gün yaşanan tartışmalar ve kavgalar, müşterek çocukların psikolojisini de olumsuz etkilemektedir. Öyle ki, henüz okula gitmeyen …, son birkaç aydır sürekli olarak yatağını ıslatmakta, ilkokul … sınıfa devam eden … ise, sık sık okuldan ceza alarak eve dönmektedir. Derslerindeki başarısızlığı da cabasıdır. Bu konu ile ilgili olarak, … Üniversitesi Hastanesi Psikiyatri Bölümü uzmanlarınca düzenlenmiş olan …/…/… tarihli rapor (EK-3) ile … İlkokulu Disiplin Kurulu tarafından çeşitli tarihlerde verilen disiplin cezalarına ilişkin tutanaklar (EK-4) , mahkemenizin tetkiklerine sunulmuştur.


4-)Eşler arasında edinilmiş malların taksimi ve müşterek çocukların velayeti konularında da anlaşma sağlanamadığı için, yapılacak bir protokol çerçevesinde anlaşmalı olarak boşanmaları da mümkün olmamıştır.


5-)Müvekkilemiz, ev hanımı olup, herhangi bir gelire sahip değildir. Şu anda, çocuklarıyla birlikte, kendi anne ve babasının yanında kalmaktadır. Anne ve babasının ekonomik durumları iyi olmadığından, onlardan yeterli destek alamamaktadır. Müşterek çocukların her ikis de henüz küçük olup, anne bakımına ve ilgisine muhtaç durumdadırlar. Bu nedenle, dava süresince, müvekkilemiz için …-TL, her bir çocuk için …-TL olmak üzere, toplam …-TL tedbir nafakasına hükmedilmesini, müşterek çocukların dava süresince müvekkilemizin yanında kalmalarına karar verilmesini talep ediyoruz.


6-)Ayrıca, olayların anlatılan şekilde gelişmesinde herhangi bir kusuru bulunmayan ve evliliğini kurtarmak için şimdiye kadar elinden geleni yapmış olan müvekkilemiz lehine ……..TL maddi tazminata hükmedilmesini talep ediyoruz. ( Maddi tazminat istemi için önemli uyarı!!!! =)) Mevcut veya beklenen menfaatleri boşanma yüzünden zedelenen kusursuz veya daha az kusurlu taraf, kusurlu taraftan uygun bir maddi tazminat isteyebilir (4721 S. K. m. 174). Tazminat miktarı, tarafların sosyal ve ekonomik durumları, tazminata esas olan fiilin ağırlığı ile hakkaniyet kuralları dikkate alınarak uygun miktarda tazminata hükmedileceğinden (YHGK. 2010/2-674 E. 2010/650 K, 2.HD 2009/19057 E. 2010/21221 K.); tazminat isteminin belirli veya belirlenebilir olup olmaması somut olayınıza göre değişiklik arzedecektir.)


HUKUKİ NEDENLER :
4721 S. K. m. 4, 166, 168, 169, 174, 175, 182, 4787 S. K. m. 4, 6098 S. K. m. 49, 50, 51, 52, 6100 S. K. m. 240, 266.


HUKUKİ DELİLLER :
Aile nüfus kaydı örneği, nüfus cüzdanı fotokopisi, …/…/… tarihli doktor raporu, disiplin cezalarına ilişkin tutanaklar, tanık beyanları, bilirkişi incelemesi

SONUÇ VE İSTEM :
Yukarıda açıklamaya çalıştığımız nedenlerle, tarafların boşanmalarına, müşterek çocukların dava süresince müvekkilemizin yanında kalmalarına, çiftin boşanmasına karar verilmesi halinde, velayetlerinin müvekkilemize verilmesine, müvekkilemiz için aylık … TL ve müşterek çocukların her biri için aylık … TL olmak üzere, toplam … TL tutarında tedbir nafakasına, boşanmadan sonra da işbu nafakanın yoksulluk ve iştirak nafakası olarak devamına, müvekkilemiz lehine …-TL maddi tazminatın dava tarihinden işleyecek kanuni faizi ile tahsiline , yargılama giderleri ile avukatlık ücretinin davalı tarafa yükletilmesine karar verilmesini vekaleten talep ederiz. …/…/…


EKLER :
1.
Aile nüfus kaydı,2.
Tanık listesi,3.
…/…/… tarihli doktor raporu,4.
Disiplin cezalarını içerir tutanaklar,5.
Kimlik cüzdanı fotokopisi,
6. Bir adet onaylı vekaletname örneği.

Davacı Vekili
Av.         

2018 Boşanma Dava Dilekçe Örneği

… AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI :

TC KİMLİK NUMARASI :

ADRES :

VEKİLİ :(Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin )
ADRES :(Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin )


DAVALI :

ADRESİ :

KONU :
Evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle boşanma, nafaka ve tazminat istemlerimizi içerir dilekçemizdir.

DAVA DEĞERİ :(Malvarlığı haklarına ilişkin davalarda )

 


AÇIKLAMALAR :

1-)Müvekkilemiz, davalı eşiyle …/…/… tarihinde evlenmiştir. Ekte (EK-1) sunulan aile nüfus kaydından da anlaşılacağı üzere, tarafların bu evliliklerinden … ve … adlarında … çocukları bulunmaktadır. Çocukların biri …, diğeri ise … yaşında olup, her ikisi de küçüktür.


2-)Müvekkilemiz ile davalı eşi arasında evliliklerinin ilk zamanlarında başlayan anlaşmazlıklar, günden güne artarak, günümüze kadar devam etmiştir. Anlaşmazlıkların temelinde, müvekkilemizin kayınvalidesinin ve kayınpederinin çiftin evliliklerine fazlasıyla karışması ve davalı eşin de, her defasında, annesinin ve babasının etkisinde kalarak hareket etmesi yatmaktadır. Bu durumda daha da hırslanan davalı eş zaman zaman müvekkilemizi tartaklamaktan, vurmaktan da geri kalmamaktadır. Bu husus, mahkemeniz huzurunda dinlenmelerini istediğimiz ve dilekçemiz ekinde (EK-2) sunduğumuz tanık listesinde isimleri ve adresleri yer alan tanıklarımızın ifadeleri ile açıklığa kavuşacaktır. Müvekkilemizin, davalı eşi ile olan birlikteliğine yeni bir başlangıç yapmayı hedefleyen birkaç geçmiş girişimi de bu nedenle başarısızlıkla sonuçlanmıştır.


3-)Müvekkilemizin, her ikisi de henüz küçük olan müşterek çocuklarının hatırı için, yaklaşık … yıldır zoraki olarak devam ettirdiği işbu birliktelik, artık taraflar bakımından çekilmez hale gelmiştir. Müvekkilemiz ile davalı eşi arasında hemen her gün yaşanan tartışmalar ve kavgalar, müşterek çocukların psikolojisini de olumsuz etkilemektedir. Öyle ki, henüz okula gitmeyen …, son birkaç aydır sürekli olarak yatağını ıslatmakta, ilkokul … sınıfa devam eden … ise, sık sık okuldan ceza alarak eve dönmektedir. Derslerindeki başarısızlığı da cabasıdır. Bu konu ile ilgili olarak, … Üniversitesi Hastanesi Psikiyatri Bölümü uzmanlarınca düzenlenmiş olan …/…/… tarihli rapor (EK-3) ile … İlkokulu Disiplin Kurulu tarafından çeşitli tarihlerde verilen disiplin cezalarına ilişkin tutanaklar (EK-4) , mahkemenizin tetkiklerine sunulmuştur.


4-)Eşler arasında edinilmiş malların taksimi ve müşterek çocukların velayeti konularında da anlaşma sağlanamadığı için, yapılacak bir protokol çerçevesinde anlaşmalı olarak boşanmaları da mümkün olmamıştır.


5-)Müvekkilemiz, ev hanımı olup, herhangi bir gelire sahip değildir. Şu anda, çocuklarıyla birlikte, kendi anne ve babasının yanında kalmaktadır. Anne ve babasının ekonomik durumları iyi olmadığından, onlardan yeterli destek alamamaktadır. Müşterek çocukların her ikis de henüz küçük olup, anne bakımına ve ilgisine muhtaç durumdadırlar. Bu nedenle, dava süresince, müvekkilemiz için …-TL, her bir çocuk için …-TL olmak üzere, toplam …-TL tedbir nafakasına hükmedilmesini, müşterek çocukların dava süresince müvekkilemizin yanında kalmalarına karar verilmesini talep ediyoruz.


6-)Ayrıca, olayların anlatılan şekilde gelişmesinde herhangi bir kusuru bulunmayan ve evliliğini kurtarmak için şimdiye kadar elinden geleni yapmış olan müvekkilemiz lehine ……..TL maddi tazminata hükmedilmesini talep ediyoruz. ( Maddi tazminat istemi için önemli uyarı!!!! =)) Mevcut veya beklenen menfaatleri boşanma yüzünden zedelenen kusursuz veya daha az kusurlu taraf, kusurlu taraftan uygun bir maddi tazminat isteyebilir (4721 S. K. m. 174). Tazminat miktarı, tarafların sosyal ve ekonomik durumları, tazminata esas olan fiilin ağırlığı ile hakkaniyet kuralları dikkate alınarak uygun miktarda tazminata hükmedileceğinden (YHGK. 2010/2-674 E. 2010/650 K, 2.HD 2009/19057 E. 2010/21221 K.); tazminat isteminin belirli veya belirlenebilir olup olmaması somut olayınıza göre değişiklik arzedecektir.)


HUKUKİ NEDENLER :
4721 S. K. m. 4, 166, 168, 169, 174, 175, 182, 4787 S. K. m. 4, 6098 S. K. m. 49, 50, 51, 52, 6100 S. K. m. 240, 266.


HUKUKİ DELİLLER :
Aile nüfus kaydı örneği, nüfus cüzdanı fotokopisi, …/…/… tarihli doktor raporu, disiplin cezalarına ilişkin tutanaklar, tanık beyanları, bilirkişi incelemesi

SONUÇ VE İSTEM :
Yukarıda açıklamaya çalıştığımız nedenlerle, tarafların boşanmalarına, müşterek çocukların dava süresince müvekkilemizin yanında kalmalarına, çiftin boşanmasına karar verilmesi halinde, velayetlerinin müvekkilemize verilmesine, müvekkilemiz için aylık … TL ve müşterek çocukların her biri için aylık … TL olmak üzere, toplam … TL tutarında tedbir nafakasına, boşanmadan sonra da işbu nafakanın yoksulluk ve iştirak nafakası olarak devamına, müvekkilemiz lehine …-TL maddi tazminatın dava tarihinden işleyecek kanuni faizi ile tahsiline , yargılama giderleri ile avukatlık ücretinin davalı tarafa yükletilmesine karar verilmesini vekaleten talep ederiz. …/…/…


EKLER :
1.
Aile nüfus kaydı,2.
Tanık listesi,3.
…/…/… tarihli doktor raporu,4.
Disiplin cezalarını içerir tutanaklar,5.
Kimlik cüzdanı fotokopisi,
6. Bir adet onaylı vekaletname örneği.

Davacı Vekili
Av.         

Bu Yazıyı Oylayın

Bir cevap yazın

KAPAT