İşe İade Dava Dilekçesi Örneği

İŞE İADE DAVA DİLEKÇE ÖRNEĞİ

                                                         ….İŞ MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI                          :
ADRES                           :
DAVALI                           :
ADRESİ                          :

KONU                            : Feshin geçersizliği ve işe iade ile boşta geçen sürelere ilişkin … aylık ücret alacağı ve diğer hakların diğer haklarının yasal faizi ile birlikte; işe başlatmama halinde … aylık ücret tutarında işe  aşlatmama tazminatının tahsiline karar verilmesi istemimizi içerir dilekçemizdir.
 

AÇIKLAMALAR :

1-) 7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu’nun 3. Maddesi çerçevesinde …/…/… tarihi itibariyle başvurulan arabuluculuk faaliyeti sonucunda yukarıda isimleri belirtilen davacı ve davalı arasında anlaşmaya varılamamış olup buna ilişkin son tutanağın aslı/arabulucu tarafından onaylanmış bir örneği (EK 1) ekte yer almakta olup anlaşma sağlanamadığı için işbu davayı açma zorunluluğumuz hasıl olmuştur.
 

2-) Şahsım, davalı işverene ait işyerinde plesiyer elemanı olarak …/ …/ … tarihinde … sicil numarası ile işyerinizde işe başlamış (EK 2) ve yaklaşık … yıl …… görevinde çalışmıştır. (EK 3)

3-) Şahsım ile işe başladığı tarihte imzalanan belirsiz süreli iş sözleşmesi (EK  4) …/ …/ … tarihinde herhangi bir geçerli hukuki sebep gösterilmeksizin feshedilmiştir. İş sözleşmesine ait fesih ihbarı …/ …/ … tarihinde tarafıma tebliğ edilmiştir. (EK 5)

4-) Feshe ilişkin bildirimin eline ulaşmasından sonra müvekkilimiz davalı işveren ile görüşme sağlamış, feshin nedenini sormuş; davalı işveren tarafından performans düşüklüğü gerekçe gösterilse de dilekçemiz ekinde de yer alan ve müvekkilimizin ustabaşı tarafından davalı işverene üç aylık periyotlar halinde gönderilen raporlarda örnek bir çalışan olduğu görülmektedir. (EK 6). Mahkemenize başvurmadan önce …. … Noterliği’nin …/…/… tarihli ve … yevmiye numaralı ihtarnamesi ile (EK 7) davalı işverene işe iade talebinde bulunulmuş aksi takdirde dava açılacağı bildirilmiş olmasına rağmen talebimize herhangi bir yanıt verilmemiştir.

5-) Müvekkilimizin işe iadesinin, boşta geçen sürelere ilişkin ücret alacağı yanı sıra diğer haklarının yasal faizi ile birlikte tahsiline; işe başlatmama halinde ise işe başlatmama tazminatının işverenden tahsilini teminen, işbu davayı açmak zorunluluğu doğmuştur.


HUKUKİ NEDENLER : 4857 S. K. m. 20, 21, 5521 S. K. m. 1, 5, 6100 S. K. m. 105,
7036 S. K. m. 3
HUKUKİ DELİLLER : İşe giriş belgesi, İşyeri SGK kayıtları, Belirsiz süreli sözleşmesi, …/…/… tarihli fesih ihbarı, işyeri şahsi sicil dosyası, …. Noterliği’nin …/…/… tarihli ve … yevmiye numaralı ihtarnamesi, Arabuluculuk faaliyeti sonucunda anlaşmaya varılamadığına dair son tutanağın aslı/arabulucu tarafından onaylanmış bir örneği, yemin, tanık ve sair deliller
SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle, tarafımın iş sözleşmesinin feshinin geçersizliği ve işe iadesi ile boşta geçen süreye ilişkin …. aylık ücret alacağının ve diğer haklarının …/…/…. tarihinden itibaren işleyecek faizi ile birlikte (isteme göre değişebilir) davalı işverenden tahsiline; başvurusuna rağmen tarafımın yasal süresi içinde işe başlatılmaması halinde … aylık ücret tutarında işe başlatmama tazminatının ../../… tarihinden itibaren işleyecek faizi ile birlikte (isteme göre değişebilir) davalı işverenden tahsiline, olası vekalet ücretinin ve yargılama giderlerinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini,  saygıyla talep ederim …/…/…

DAVACI İSİM İMZA

                          EKLER :

1. Arabuluculuk faaliyeti sonucunda anlaşmaya varılamadığına dair
son tutanağın aslı/arabulucu tarafından onaylanmış bir örneği
2. İşe giriş belgesi,
3. İşyeri SGK kayıtları,
4. Belirsiz süreli sözleşmesi,
5. …/…/… tarihli fesih ihbarı
6. İşyeri şahsi sicil dosyası,
7. …. Noterliği’nin …/…/… tarihli ve … yevmiye numaralı
ihtarnamesi,