Rekabet Kurumundan Siemens Healthcare Sağlık A.Ş.’ ye para cezası!

  • Post Author:
  • Post Category:Genel

Rekabet Kurumundan Siemens Healthcare Sağlık A.Ş.’ ye para cezası!

Rekabet Kurumu 07.11.2019 tarihinde Siemens için karar verdi.

Yerinde incelemeyi engellediği görüşü hakim.

SIEMENS HEALTHCARE’e mezkûr hüküm gereği yerinde incelemenin zorlaştırılması fiilini gerçekleştirdiği 02.10.2019 tarihini takip eden 03.10.2019 gününden başlayıp teşebbüsün yazılı davetinde yerinde inceleme yapılmasına ilişkin
teknik hususları halledip böyle bir incelemeye izin verdiği 15.10.2019 tarihine kadar, 12 gün süre ile her gün için 2018 mali yılı sonunda oluşan gayri safi gelirinin on binde beşi oranında olmak üzere idari para cezası verilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

Kararın Sonuç Kısmında;

H. SONUÇ
(25) Düzenlenen rapora ve incelenen dosya kapsamına göre, – Rekabet Kurulunun 07.02.2019 tarih ve 19-06/55-M sayılı kararı uyarınca yürütülmekte olan önaraştırma kapsamında 02.10.2019 tarihinde yerinde inceleme yapılmak istenen Siemens Healthcare Sağlık A.Ş.’nin yerinde incelemeyi engellediğine, – Bu nedenle, Siemens Healthcare Sağlık A.Ş.’ye 4054 sayılı Kanun’un 16. maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi uyarınca 2018 yılı gayri safi gelirlerinin
binde beşi oranında olmak üzere (…..) TL idari para cezası verilmesine,

– Ayrıca adı geçen teşebbüse, 4054 sayılı Kanun’un 17. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi uyarınca, fiilin  erçekleştiği günü takip eden 03.10.2019 tarihinden teşebbüsün yazılı davetinde yerinde inceleme yapılmasına izin verdiği 15.10.2019 tarihine kadar, 2018 mali yılı sonunda oluşan gayri safi gelirinin on binde beşi oranında olmak üzere 12 gün x (…..) = (…..) TL idari para cezası verilmesine,  gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 60 gün içinde Ankara İdare Mahkemelerinde yargı yolu açık olmak üzere, OYBİRLİĞİ ile karar verilmiştir.

 

Raportör' ün görüşü;

İlgili Bilgi Notu’nda, Raportörlerden Cansu TOPAK KORKMAZ, Ahmet SAĞDUYU ve Ender YILDIZ tarafından, mezkur Kurul kararı uyarınca yürütülen önaraştırma kapsamında 02.10.2019 tarihinde yerinde inceleme yapılmak istenen Siemens Healthcare Sağlık A.Ş.’nin (SIEMENS HEALTHCARE) yerinde incelemeyi zorlaştırdığı, adı geçen teşebbüse 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un (4054 sayılı Kanun) 16. maddesinin birinci fıkrası uyarınca idari para cezası verilmesi gerektiği, ayrıca adı geçen teşebbüse fiilin gerçekleştiği günü takip eden 03.10.2019’dan teşebbüsün yazılı davetinin Kuruma intikal ettiği 08.10.2019 tarihine kadar altı gün için geçerli olmak üzere aynı Kanun’un 17. maddesinin ikinci fıkrası uyarınca nispi idari para cezası verilmesi gerektiği ifade edilmiştir. Raportörlerden Mehmet GERÇEK ve Ali OZAN tarafından ise mevcut  dosya bakımından delillerin karartılmadığı yönündeki teknik ispat vasıtaları dolayısıyla teşebbüse idari yaptırım uygulanması yerine “Exchange” sunucu
üzerindeki aramalar için yeni bir prosedür belirlenerek konuyla ilgili endişelerin ortadan kaldırılabileceği ifade edilmiştir.

Kaynak;