2018 Trafik Cezasına İtiraz Dilekçesi

[kkstarratings]

Trafik Cezasına İtiraz Dilekçesi

Trafik cezasına itiraz dilekçe örneğine geçmeden önce şu hususları bilmek önemlidir.

Trafik Cezasına İtiraz Nereye ve Ne Kadar Sürede Yapılır?

İdari para cezasına (trafik cezası) ilişkin karara karşı, kararın tebliği veya tefhimi tarihinden itibaren en geç onbeş gün içinde, sulh ceza mahkemesine başvurulabilir. Bu süre içinde başvurunun yapılmamış olması halinde trafik cezası kararı kesinleşir.

Trafik Cezasına İtiraz Süresi Kaçarsa Ne Yapılabilir?

Önemli bir mazeretin (mücbir sebebin) varlığı dolayısıyla on beş günlük sürenin geçirilmesi halinde mücbir sebebin ortadan kalktığı tarihten itibaren en geç yedi gün içinde idari para cezasına (trafik cezasına itirazda) karşı başvuruda bulunulabilir. Bu başvuru, kararın kesinleşmesini engellemez; ancak, mahkeme yerine getirmeyi durdurabilir.

Trafik Cezasına İtiraz Nasıl Yapılır?

 Başvuru, bizzat kanuni temsilci veya avukat tarafından sulh ceza mahkemesine verilecek bir dilekçe ile yapılır. Başvuru dilekçesi, iki nüsha olarak verilir

Trafik Cezasına İtiraz Dilekçesinde Neler Olmalı?

Başvuru dilekçesinde, idari yaptırım kararına ilişkin bilgiler, bu karara karşı ileri sürülen deliller açık bir şekilde gösterilir. Dilekçede, başvurunun süresinde yapılmasını engelleyen mücbir sebep dayanakları ile gösterilir.

TRAFİK CEZASINA İTİRAZ DİLEKÇE ÖRNEĞİ

… NÖBETÇİ SULH CEZA HAKİMLİĞİ’NE;

İDARİ YAPTIRIMA
İTİRAZ EDEN:


İDARİ YAPTIRIMA
KARAR VEREN:


İTİRAZA KONU TUTANAĞIN
TANZİM TARİHİ:


İTİRAZA KONU TUTANAĞIN
TEBELLÜĞ TARİHİ:


İTİRAZ KONUSU OLAN
İDARİ YAPTIRIM: T.C. … Cumhuriyet Başsavcılığı, Adana Kabahatler Bürosu’nun …/… Kabahat Defteri, …/… karar numaralı idari yaptırım kararına itirazımızdır.
AÇIKLAMALAR :

Müvekkilim hakkında düzenlenmiş idari para cezası usul ve yasaya aykırıdır. Şöyle ki;

1)… tescil plakasına kayıtlı hususi araç; …/…/… tarihinde … Caddesi’nde trafik polislerinin durdurması sonucunda müvekkilime, 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 47/1B hükmüne istinaden “Trafik İşaretlerine Uymama” suçunun işlendiği gerekçesiyle ekte sunulu …/…/… tarihli, toplam … TL. bedelli trafik cezası tutanağı düzenlenip; ayrıca 2918 Sayılı Kanunun 39/1A maddesine istinaden müvekkilim hakkında … Seri Nolu suç tutanağı düzenlenmiştir.  (Ek – 1)
2)Müvekkilim trafik para cezasını …/…/… tarihinde T.C. Maliye Bakanlığı … Vergi Dairesi Başkanlığının … Taşıtlar Vergi Dairesi’ne … alındı numarası ile ödemiş bulunmaktadır. Söz konusu ödendi makbuzu örneği ektedir. (Ek – 2)
3)Daha sonra T. C. … Cumhuriyet Başsavcılığı … Kabahatler Bürosu’nun …/… Kabahat defteri No’ lu ve …/… Karar numarasına haiz “Yetersiz Ehliyetle Araç Kullanmak Suçu” ndan …/…/… tarihinde müvekkil adına … TL idari para cezası kesilmiş bulunmaktadır. Söz konusu karar …/…/… tarihinde tebliğ edilmiştir.
4)İdari para cezasının yasal dayanağı olarak gösterilen 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu m. 39/1A nın maddesi şöyledir;
“Sürücü belgelerine ait esaslar

Madde 39 – Sürücü belgelerine ait esaslar şunlardır;
a) Araçları kullanma yetkisi;
1. A 1, F, G ve H sürücü belgeleri ile yalnız kendi sınıflarındaki araçlar,
2. A 2 sınıfı sürücü belgesi ile A 1,
3. B sınıfı sürücü belgesi ile F,
4. C sınıfı sürücü belgesi ile B ve F,
5. D sınıfı sürücü belgesi ile C, B, ve F,
(DEĞİŞİK ALT BENT RGT: 27.10.1996 RG NO: 22800 KANUN NO: 4199/17)
6. E sınıfı sürücü belgesi ile B, C ve F, Sınıfı sürücü belgeleri ile kullanılan araçlar da sürülebilir.

5)2918 sayılı karayolları Trafik Kanunu m. 39/1A hükmüne dayanılarak yapılacak aykırılıklar sonucu aynı kanunun 36. maddesine yapılan yollama ile kesilecek para cezaları yeniden değerleme oranı çerçevesinde … yılı itibarıyla … TL dir.  Bu nedenle müvekkil adına düzenlenmiş olan … TL’lik söz konusu idari yaptırım cezasının yasal miktarından hayli yüksek ve hukuki dayanaktan yoksundur. Zira … yılında kesilen trafik ceza tutarları incelendiğinde … TL’nin hiçbir kanuni yaptırım karşılığına cevap vermediği görülecektir.
6)Bu nedenle söz konusu kanunun 39/1A maddesi de göz önüne alınarak yasaya aykırı olarak düzenlenip tebliğ edilen itiraza konu trafik tutanağında yazılı para cezasının iptaline karar verilmesi gerekmektedir.
HUKUKİ NEDENLER :
2918 S. K. m. 36, 39, 47.
NETİCE-İ TALEP
: Yukarıda arz ve izah etmeye çalıştığımız nedenlerle; itirazımızın kabulü ile yasalara aykırı olarak düzenlenen …-TL idari para cezasının iptaline, yargılama giderlerinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini saygıyla talep ederiz.  …/…/…


İtiraz Eden(İMZA)

EKLER: 1- İtiraza konu trafik denetleme şube müdürlüğü, … Trafik Amirliği`nin …/…/… tarih
EM seri, … sıra no.lu trafik ceza tutanağı fotokopisi.
2- …/…/…  tarihli Maliye Bakanlığı … Vergi Dairesi Başkanlığı’nın … Taşıtlar Vergi Dairesinin Vergi Dairesi Alındısı fotokopisi.
3- …  plakalı motosiklete ait iki adet ruhsat fotokopisi.
4- Nüfus cüzdanı sureti.